วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

คำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของชาวราชบุรี (12 ส.ค.2553)

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
สิบสองสิงหา  วันแม่  ที่ยิ่งใหญ่
เหล่าพสกนิกรต่างร่วมใจ
ถวายพระพรให้แด่องค์ราชินี

สิริกิติ์  สิริโฉมพระแม่เจ้า
อยู่เหนือเกล้าชาวไทยทุกถิ่นที่
พระองค์เป้นมิ่งขวัญคู่บารมี
สยามถิ่นไทยนี้พ่อหลวงไทย

เราทุกคนขอกราบลงตรงบาทแม่
ด้วยดวงแดถวายแม่วันยิ่งใหญ่
ทรเหนื่อยยากเพื่อพวกเราด้วยห่วงใย
น้ำพระทัยท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญสุขหรรษา
พระวรกายแข็งแรงไร้โรคา
พระชันษายิ่งยืนนานคู่ราชัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ไลออนนงลักษณ์  เจริญดินไทย  และสโมสรไลออนขวัญเมืองราชบุรี

พระเป็นดั่งรมไทรอันใหญ่หลวง
พระเมตตาดั่งห้วงมหาสมุทร
พระทรงเป็นแสงสว่างอันเรืองรุจน์
พระบารมีหาที่สุดเปรียบมิได้
ราชินี สิริกิตติ์ ทรงคู่บุญ
จักรีวงศ์ เกื้อกูล ทุกชนชั้น
พสกนิกร กราบแทบบาท ราชราชัญ
ดุจมิ่งขวัญ ชาวไทย ยิ่งใหญ่เอย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

ขอถวายพระพรชัยมงคล แค่ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าปวงข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทั่วทิศต่างพร้อมน้อมกราบไหว้
ถวายพระพรแค่แม่ฟ้าไทย
บันดาลให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี

สองพระหัตถ์ โอบอุ้ม อุ้มทวยราษฏร์
ล่องระบาท ยาตรไกล ไทยทุกที่
สองพระเนตร ส่องนำ อุณความดี
องค์มิ่งมหาราชินี ขวัญชีวา

ทรงส่งเสริม รังสรรค์ สืบงานศิลป์
ทรงพลิกฟื้น ผืนดิน ด้วยผืนป่า
เฉลิมพระเกียติคุณค้ำ ล้ำบุญญา
ฉลองพระยศยิ่งฟ้า ยิ่งปฐพี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ไลออนพิเชษฐ์ เจนวิถีสุข นายกสโมสรไปออนส์หลักเมืองราชบุรี

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายสรวิศ ธานีโต ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ข้อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่ขวัญพสกนิกร ตลอดกาลนานเทอญ ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทะเจ้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

เทิดไท้เฉลิมรัตรน์       ทวิหัตถ์ประนมกร
เอกองคบวร                 สิริกิติ์เฉลิมชนม์

สิบสอง ณ สิงหา         อภิวารมงคล
เกริกเกียรติปวงชน       กิรชูสยามไกล

องค์แม่พระมิ่งขวัญ      อภินันท์สิจากใจ
คู่องค์พระทรงชัย         ภูมิพลกษัตรา

ปกแผ่นไผทพื้น            จิตชื่นสุหรรษา
สานศิลป์วิจิตรา            ผลเลิศประดิษฐ์งาม

รักราษฎร์พระทรโปรด    สิริโรจน์ระบือนาม
สานขวัญพสกยาม          มนทุกข์มลายสูญ

งามน้ำพระทัยเทิด         สุประเสริฐ ธ เกื้อกูล
เปี่ยมรักพิพัฒน์พูน         ศิระเย็นประจักษ์ชน

สานราชกิจสรรค-           (คะ) อนันท์ทวีดล
เสริมส่งประสิทธิ์ผล       ทิศทั่วนิยมชม

ปวงราษฎร์สราญรุ่ง        ธ ผดุงสฤษดิ์สม
น้อมเกล้าฯและบังคม     ศิระราบถวายชัย

เหล่าคริสตชนซ้อง         กิรก้องก้องเถกิงไกล
อัญเชิญพระคริสต์ไท้      อภิบาลพระชนนี

ทีฆายุราชเจ้า                  ถิรเนาพระทรงศรี
ปราศโรคไพรี                  พลเพิ่มคุณากร

กราบเบื้องยุคลบาท         เถลิงราชย์สถาพร
ปกเกล้าฯ ประชากร          มนภักดิ์ถวายเทอญ

อ. ฉวีวรรณ วิชัย ประพันธ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุริยวศ์ จ. ราชบุรี

10 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ19 ตุลาคม 2553 23:41

  ภูมิใจยิ่งมิ่งมหาวาระฤกษ์ พลเมืองไทยบานเบิกฤทัยแสน
  มหาราชภูมิพลไทยชนแดน ราชครองแคว้นไทยไทยตกหกสิบปีพระราชกรณียกิจสัมฤทธิ์ผล มหาชนปลื้มยิ่งนักในศักดิ์ศรีกษัตริย์ปราชญ์ด้วยพระมหาบารมี ไทยยามนี้ดังทั่วโลกมีโชคชัย


  นศท.ญ. กนกอร เพชรรัตนมุณี
  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกปัตตานี

  ชั้นปี3 หมวดที่4 หมู่ที่6

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2554 22:28

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2555 08:15

  1.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  2.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  3.ขอพระองค์อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
  4.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
  5.ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
  6.ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับปวงประชาไทยตลอดกาลนานเทอญ
  7.ทรงพระเกษมสำราญ
  8.เรารักในหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  9.ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง
  10.ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรเร็ววัน
  11.ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกปกปักษ์รักษาพระองค์ให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
  12.ขอให้พระองค์อยู่เป็นเสาหลักแห่งสยามประเทศต่อไปตลอดกาล
  13.ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
  14.ขอให้พระองค์ทรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ
  15.ขอให้พระองค์จงมีความสุข ตลอดไป

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอให้พระองค์ทรงมีอายุยืนนานของให้มีพระราชอานามัยที่แข็งแรง

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ4 สิงหาคม 2555 08:21

  ของให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2555 06:05

  ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 6. ขออนุญาตนำบทกลอนสรรเสริญบางส่วนไปเผยแพร่เพื่อสรรรเสริญพระบารมีนะครับ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ5 ตุลาคม 2559 09:50

  "...พระทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหา พระทรงเป็นนักคิดพิจารณา พระทรงเป็นนักพัฒนาคู่ฟ้าไทย..." ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  นศท.หญิง ชณศภรรท จันหา

  ตอบลบ
 8. ขออนุญาตนำไปเผยแพรครับ

  ตอบลบ
 9. ขออนุญาตนำกลอนบางส่วนไปเผยแพร่นะค่ะ

  ตอบลบ