วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

บทกลอนประกอบภาพวาดประวัติเจ้าพ่อหลักหิน อ.วัดเพลง


ลุสมัย ทวาราวดี มีหลักฐาน                  เป็นตำนาน พันกว่าปี  ที่พ้นผ่าน
หลักศิลา จารึกไว้ ในอดีตกาล                  ถึงเรื่องราว เล่าขาน "ศาลหลักหิน"
ที่บ้านหนอง- เกสร กาลก่อนนั้น      อยู่ใกล้กัน วัดคูบัว คนทั่วถิ่น
รู้จักดี มีชื่อดัง ทั้งแผ่นดิน                ต่างทำนา หากิน ทั่วเขตคามอยู่ต่อมา มีชาวนา มาเกี่ยวข้าว        เห็นปลา กระโจนอ้าว ริมคลองนั่น
ลงงมปลา พบศิลา ประหลาดพลัน        อัศจรรย์ นิมิตหมาย "คล้ายหลักเมือง"
ทั้งใหญ่ยาว ราวเมตรกว่า สง่านัก           เป็นสิงศักดิ์-  สิทธิ์คู่บ้าน มานานเนื่อง
งานเลิศล้น ชนบูชา ค่าควรเมือง   ต่างลือเลื่อง โจษจรรย์ กันทั่วไปแล้วปรึกษา พากัน ขมันขมี                  ส่งมอบที่ อำเภอกัน นั้นดีไหม?
รวมแห่แหน พร้อมพลัน ในทันใด           แม้ทางไกล กันดาร ไม่หวั่นเกรง
จึ่งมาตั้ง สร้างพระแท่น ประดิษฐาน      ณ ริมธาร แควอ้อม พร้อมรีบเร่ง
ตั้งอยู่ข้าง ที่ว่าการ อ.วัดเพลง                            งามปลั่งเปล่ง เป็นหลักเมือง รุ่งเรืองเนา       กาลต่อมา คนชั่วช้า ทำหยามหยัน             ใช้ไฟอัน ร้อนแรง แดงแผดเผา
น้ำรดซ้ำ กฏแห่งกรรม ตามเหมือนเงา  ที่สุดเขา จึงดับดิ้น สิ้นชีวี
สุดท้ายผู้-  ใหญ่ท่าน ฝันนิมิต                               "พ่อหลักหิน" ให้เชิญสถิตย์ ประจำที่
พิธีกรรม ทำถูกต้อง ต้องได้ดี                             เครื่องเซ่นพลี ขอขมา บรรณาการสถิตย์ไว้ ในจตุรมุข แสนสุขสม        ชนชื่นชม ชี้ชวนมา พากล่าวขาน
เคารพเช่น เป็นหลักเมือง รุ่งเรืองนาน           ตราบเหลนหลาน "พ่อหลักหิน" ถิ่นวัดเพลง
จึงกาพย์กลอน ไว้สอนใจ ให้แง่คิด   ใครทำผิด ทำเลวร้าย หมายข่มเหง
จะแพ้ภัย ร้ายกาจ พินาศเอง            จงรีบเร่ง สร้างกรรมดี พี่น้องเอย


********************************************************

วาดภาพ :  นายประเทือง บัวบาง อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
กลอน : นายสุชิน  ตันติอำนวย ศึกษานิเทศก์ 7 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัดเพลง


ที่มาข้อมูล
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัดเพลง. (2542). ประวัติศาลเจ้าพ่อหลักหิน อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี. เอกสารหมายเลข 1/2542. ราชบุรี : โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น