วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บทกวีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของชาวราชบุรี (12 ส.ค.2554)

เฉลิมพระชนมพรรษาสิงหามาส         เหล่าปวงราษฎร์น้อมใจไทยทั้งผอง
แด่ราชินีคู่ธานินทร์แผ่นดินทอง         ต่างแซ่ซ้องน้อมสิระสดุดี

พระแม่ผู้สถิตในดวงใจราษฎร์            ก้าวพระบาทนำพาไทยในวิถี
พระแม่ผู้สง่าองค์คงความดี                แม่ผู้มีสิริงามด้วยน้ำพระทัย

ทรงบำรุงศาสตร์ศิลป์ถิ่นสยาม           ชนทั่วโลกลือนามความยิ่งใหญ่
ทรงเป็นฝนเคียงฟ้าคู่ป่าไพร               ปวงข้าไทยปิติใจในธานี

เฉลิมพระชนมพรรษาสิงหาศก           เหล่าพสกนิกรน้อมเกศี
ประณตน้อมพร้อมพักตร์ด้วยภักดี      แด่ราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริษ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสุเทพ-นางกรองกาญจน์ โกมลภมร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
พร้อมพสกนิกรจังหวัดราชบุรี

*********************************

พระมิ่งแม่ชนนีศรีประเทศ                 ทรงปกเกศโปรดเกล้าชาวสยาม
ทรงส่งเสริมงานฝีมือให้ลือนาม        เป็นศาสตร์งามศิลปาชีพไทย

ศรีศรีเฉลิมขวัญวันเฉลิม                   ศิริเฉลิมผ่องผุดพิสุทธิ์ใส
ทรงพระเจริญด้วยพระพลานามัย       ถวายจตุรพิธพรชัย ฑีฆายุกา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวันชัย   ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

*************************************************

ลุสิบสองสิงหาประชาปิติ                  เฉลิมศิริเฉลิมพระชนม์มงคลสมัย
สมเด็จพระราชินีศรีไผท                    พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยประชา

โครงการพระราชดำริทรงริเริ่ม           ช่วยสร้างเสริมทวยราษฎร์สุขแลหรรษา
น้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา            ศิลปาชีพสืบสานงานแผ่นดิน

อนุรักษ์พันธุ์พฤกษาป่ารักน้ำ              พลิกดินฉ่ำป่าฟื้นคืนกลับสิ้น
เย็นใต้ร่มพระบารมีสุขชีวิน                 ทุกทิศถิ่นแซ่ซร้องสดุดี

น้อมศิระใต้เบื้องยุคลบาท                  อภิวาทถวายบังคมก้มเกศี
อัญเชิญเทพศักดิ์สิทธิ์ทั่วธาตรี           อภิบาลราชินีศรีไผท

ขอองค์สุขเกษมสิริสวัสดิ์                   เป็นร่มฉัตรโพธิ์ทองผุดผ่องใส
เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรไทย                   เคียงคู่องค์ภูวไนยภูมพล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฎ
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองราชบุรี

*********************************************

พระมิ่งพระแม่ฟ้า                                 ของเหล่าข้าฯ ประชาไทย
ฌแลิมพระชนม์สมัย                            คู่บุญนฤบดี
ทรงเมตตาอาทร                                  ราษฎรจึงสุขศรี
เสด็จถึงทุกที่                                        ถิ่นแร้นแค้นแดนพนา

แหล่งใดไร้ทำกิน                                 ทรงชูศิลป์ภูมิปัญญา
โลกล้วนประจักษ์ตา                            ศิลปาชีพวิไล
ร้อยกรองกราบเบื้องบาท                     อาศิรวาทถวายชัย
น้อมเกล้าน้อมดวงใจ                          มิ่งแม่ไทยทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายแพทย์บุญเรียง   ชูชัยแสงรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

****************************************** 

สิบสองสิงหาอาศิรวาท                       ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระแม่หลวงของปวงไทยในอาณา     ชาวประชาแซ่ซ้องสดุดี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน    ทรงพระสำราญเกษมศรี
ฑีฆายุกาโหตุมหาราชินี                       พระบารมีแผ่ไพศาลนิรันดร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.พัชรี   พงษ์พิทักษ์
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี
ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี

******************************************

12 สิงหารวมแซ่ซ้อง                 สรรเสริญ
ราษฎร์นบกรอัญเชิญ                 ทั่วหล้า
น้อมศิระเทิดพระคุณ                 ล้นฟ้า
เกศก้มกราบมโนน้อม                พร้อมภักดิ์แทนคุณ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.ปัทมพร    ผุดเพชรแก้ว
จัดหางานจังหวัดราชบุรี
และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี

***************************************** 

วันเฉลิมจอมขวัญองค์ราชินี
พระทรงศรีเจริญพระชนมพรรษา
ขอพระองค์ทรงเกษมเปรมปรีดา
เหล่าประชาเทิดพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายชัชวาล    ร่มโพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุริยวงศ์
และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสุริยวงศ์

************************************************

12 สิงหา ประชาราษฎร์
ต่างแซ่ซ้องอภิวาทบทศรี
ทรงพระเจริญหรรษาด้วยบารมี
แด่สมเด็จ "ราชินี"  ศรีสยาม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนนารีวิทยา

*************************************************

12 สิงหาศุภวารมาบรรจบ
ราชสมภพราชินีศรีสยาม
ธ ทรงเป็นแม่ฟ้าทุกเขตคาม
จริยวัตรงดงามน้ำพระทัย

ด้วยเศียรเกล้าน้อมนบบาทบงค์
พระมิ่งขวัญปวงชนทรงสมัย
ขอพระองค์สฤษดิ์ดังพระพฤหัย
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ถวายพรชัยสดุดี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเมืองราช จังหวัดราชบุรี

****************************************

วันที่ 12 สิงหาฯ ข้าพระพุทธเจ้า
ร่วมน้อมเกล้าถวายพระพรให้สุขศานต์
ให้จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เป็นร่มโพธิ์แด่ลูกหลานประชาไทย

ทรงร้อยใจไทยทุกถิ่นให้สิ้นทุกข์
นำความสุขปลุกสำนึกจากหลับไหล
ศิลปาชีพชุบอาชีพทั่วถิ่นไทย
ผ้าไหมไทยเลื่องลือไกลไปต่างแดน

พระเมตตาดุจน้ำใสไหลไม่สิ้น
ทาแผ่นดินให้ชุ่มชื่นร่มรื่นแสน
ไทยอยู่ดีมีพระองค์ทรงเป็นแกน
หลักแน่นแฟ้นแก่นกลางใจไทยทุกดวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสุธีร์   เล้าศศิวัฒนพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

******************************************

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท
องค์ราชินีนาถชาติสยาม
พระชนม์มิ่งเจ็ดสิบเก้าเรืองพระนาม
ทุกเขตขามน้อมนพสดุดี

ด้วยเดชะบารมีมณีรัตน์
ดลพิพัฒน์พระแม่ฟ้าให้สุขศรี
ทศพรองค์เจ้าไตรมณี
สดุดีขอองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด

********************************************

หมายเหตุ : คัดเลือกมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมถวายพระพรในสื่อต่างๆ ของบริษัท หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (HCTV)

ดูคลิบวีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น